Browsing articles in "prawo"
Maj
10
2014

Ustawa o prawach konsumenta

9 maja 2014 Sejm przyjął ustawę o prawach konsumenta, która wdraża w Polsce dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/EU w sprawie praw konsumentów. Rzeczona dyrektywa harmonizuje prawa konsumentów na terenie całej Unii Europejskiej. Wszystkich handlujących w internecie czekają na wprowadzone przez nią zmiany, jest ich bardzo dużo i dotyczą nie tylko sprzedaży na odległość.

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, a w szczególności dokonując zakupu poprzez internet ma ograniczone możliwości zapoznania się z cechami kupowanego przedmiotu. Dlatego ustawodawca umożliwia dokonanie odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Kupujący jak i sprzedający powinni pamiętać, że przepisy te nie dotyczą zakupów na aukcjach  oraz zakupu przedmiotów wykonywanych na specjalne zamówienie klienta. (Artykuł 38 ustawy).

Czternaście zamiast dziesięciu dni na odstąpienie od umowy

Artykuł 27 ustawy wydłuża termin w którym konsument może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa do czternastu dni liczonych od objęcia rzeczy przez kupującego. Odstąpienie od umowy wymaga od konsumenta oświadczenia, przy czym czternastodniowy termin zostaje zachowany jeżeli takowe zostanie przekazane przedsiębiorcy w jego trakcie. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

Nowe przepisy wydłużyły okres odstąpienia od umowy,  czytając liczne komentarze pojawiające się w internecie zauważyłem obawy pojawiający się w wypowiedziach niektórych przedsiębiorców, że teraz klienci będą „wypożyczali” przedmioty zamiast je kupować. Moim zdaniem uczciwy sprzedawca nie powinien obawiać się takich sytuacji gdyż „wypożyczanie” przedmiotów jest zjawiskiem marginalnym.

Czternaście czy 365 dni na odstąpienie od umowy

Jeżeli sprzedawca nie poinformuje kupującego o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni (w trybie artykułu 27) wtedy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 12 miesięcy (art. 29).  Okres ten skraca się do 14 dni po przekazaniu takiej informacji konsumentowi.

Koszty zwrotu przedmiotu

Nowa ustawa precyzuje, że to konsument ponosi koszty zwrotu (art. 34)  chyba, że przedsiębiorca nie poinformuje kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

Zwrot płatności

Ustawa wymaga, aby sprzedawca zwrócił klientowi wszystkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (art. 32.1). W świetle artykułu 33 przedsiębiorca dokonuje zwrotu kosztów najtańszej oferowanej formy dostawy. Czyli jeżeli najtańszą oferowaną formą dostawy jest list polecony ekonomiczny w cenie 6 złotych a klient zamówił wysyłkę kurierem za 16 złotych sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu 16 złotych. Patrząc z perspektywy najlepszych praktyk działania sklepów internetowych przedsiębiorca powinien zwracać pełna kwotę zamówienia.

Kiedy kupujący użył produktu

Jeżeli przedsiębiorca poinformował kupującego o prawie do odstąpienia od umowy a ten w czasie opisanych wcześniej 14 dni skorzysta z przedmiotu w sposób przekraczający tylko stwierdzenie charakteru i cech rzeczy, wtedy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  rzeczy.

Jest to ukłon w stronę sprzedawcy, który często traci na zwrocie przedmiotu gdyż takowy nie nadaje się do ponownej sprzedaży. Jednak dopiero przyszłość pokaże, czy ten przepis nie pozostanie martwy.

Obowiązkowe informacje przy sprzedaży na odległość

Nowa ustawa nakłada i precyzuje wymogi przekazania przed zawarciem umowy konsumentowi odpowiednich informacji.

  1. Głównych cech przedmiotu umowy;
  2. Danych identyfikujących firmę oraz organie rejestrującym działalność gospodarczą;
  3. Adresie pocztowym przedsiębiorstwa, numerze telefonu/faksu, adresie poczty internetowej oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
  4. Łącznej cenie przedmiotu wraz z podatkiem oraz innych kosztach jak np. przesyłki;
  5. kosztach porozumiewania się na odległość;
  6. sposobie i terminie zapłaty;
  7. sposobie i terminie spełnienia świadczenia;
  8. trybie i terminie odstąpienia od umowy;
  9. kosztach zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy;
  10. obowiązku poniesienia kosztów zwrotu chyba, że przedsiębiorca postanowił je przejąć;

Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy. Przy czym przedsiębiorca ma obowiązek przekazania umowy a w tym wyżej wymienionych informacji konsumentowi na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usług. Pojęcie trwałego nośnika zostało zdefiniowane przez ustawodawce jako materiał albo urządzenie umożliwiające konsumentowi przechowanie i odtworzenie tych informacji w przyszłości.

Zmiany procesu zamawiania

Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki w chwili składania przez konsumenta zamówienia.

Zapłata

Jeżeli konsument musi dokonać zapłaty, przedsiębiorca musi mu dostarczyć informacji opisanych powyżej. Oraz sprzedawca musi zapewnić, że konsument wyraźnie potwierdził to iż rozumie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli zamówienie potwierdza się przyciskiem (np. w sklepie internetowym), w takim przypadku przycisk ten powinien być opisany „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” albo równoważnym.

W przypadku sklepów internetowych przedsiębiorca musi poinformować o ograniczeniach dotyczących dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz akceptowanych form płatności.

 Pięćdziesiąt złotych

Przepisów ustawy nie stosuje się do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 złotych.  Przy czym takie sformułowanie tego przepisu precyzuje, że wszystkie postanowienia ustawy dotyczą sprzedaży na odległość (umowy zawarte na odległość).

Niniejszy artykuł jest wyrazem wiedzy i poglądów autorów i nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń. Właściciel serwisu nie gwarantuje, że zawarte w dokumencie informacje są zgodne z prawdą i nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyniknąć w wyniku podjęcia decyzji na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Share
Strony:«12