Polityka Cookies

Polityka cookies

Definicje

Serwis – blog znajdujący się w domenie www.ebiznesmen.com.pl

Podstawowe informacje

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Modniś Tomasz Wesołowski z siedzibą pod adresem 92-524 Łódź, ul. Gorkiego 27/39

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rodzajów plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. Google – Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), więcej informacji dostępnych na stronie Polityki Prywatności Google
 5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 7. Google AdSense (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), więcej informacji dostępnych na stronie Polityki Prywatności Google
 8. „społecznościowe” pliki cookies, umożliwiające popularyzację serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  1. plus.google.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), więcej informacji dostępnych na stronie Polityki Prywatności Google
  2. Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii), więcej informacji dostępnych na stronie Polityki Prywatności Facebook

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jak wyłączyć pliki cookies

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnego serwisu albo w ogóle dla wszystkich stron z poziomu Twojej przeglądarki.

Przeglądarka Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Ustawienia przeglądarki dają Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być zapisywać plików cookies w ogóle albo usunięcia/zablokowania pojedynczych ciasteczek poszczególnych serwisów.

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Przeglądarce Google Chrome

W menu w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…” co spowoduje usunięcie wszystkich plików cookies zapisanych w przeglądarce. Oprócz możliwości usunięcia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Przeglądarka Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz usunięcia już zapisanych plików cookie, poprzez przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” ustawić odpowiednie uprawnienia dla plików cookies tworzonych przez poszczególne serwisy.

Przeglądarce Apple Safari

Menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej wszystkie opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu obsługuje pliki cookies w inny sposób zależny od zainstalowanego systemu operacyjnego. W celu usunięcia plików cookies ewentualnie zarządzania nimi zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.Definitions

Service – Blog in the domain www.ebiznesmen.com.pl

Basic information

 1. Service does not collect any automated information, with the exception of the information contained in cookies.
 2. Cookies are computer data, special text files that are stored in the terminal  of the Service User and are intended for use of the Site . Cookies typically contain the name of the website, the storage time for a terminal device and a unique number.
 3. Cookies are set on the device end and accessed by Service operator , which is Tomasz Wesolowski with its registered office at 92-524 Lodz, ul . Gorky 27/39

Cookies are used to :

 1. customize the content of the Site for the User preferences and optimizing the use of the websites , in particular , these files allow you to identify the device ‚s Service and properly display the web page tailored to their individual needs ;
 2. create statistics that help to understand how the Service Users benefit from web pages , which allows improvement of their structure and content ;
 3. maintenance of the Service User’s session ( after logging in) , through which user does not have on every page Site retype login and password ;

Types of cookies

The Service uses two basic types of cookies : ” session ” (session cookies) and ” fixed” (persistent cookies) . „Session” Cookies  are temporary files that are stored in the terminal equipment of a user to log out time , leave the website or disable the software ( web browser). ” Permanent ” cookies are stored in the terminal of a user for the time specified in the parameters of cookies or until their removal by the user .

In the Service uses the following types of cookies :

 • „Essential” cookies allow you to use the services available within the Service , such as authentication cookies used for services that require authentication through the Service ;
 • cookies used to ensure safety , such as used for the detection of fraud in the field of authentication through the Service ;
 • ” Performance ” cookies for collecting information about how to use of the Site ;
 • Google – Analytics (administrator cookie: Google Inc., based in the U.S.) , more information is available on Google Privacy Policy
 • ” Functional ” cookies to enable ” remember ” selected by the user settings and personalize the user interface , eg for the selected language or region from which the user font size , appearance, website , etc. ;
 • ” Advertising ” cookies , enabling delivery of advertising content users more tailored to their interests;
 • Google AdSense (administrator cookie: Google Inc., based in the U.S.) , more information is available on Google Privacy Policy
 • ” Social ” cookies , allowing popularization of the site using social networking sites :
  • plus.google.com (administrator cookie: Google Inc., based in the U.S.) , more information is available on Google Privacy Policy
  • Facebook.com (administrator cookie: Facebook Inc., based in the U.S. or Facebook Ireland based in Ireland ) , more information is available on the Facebook Privacy Policy

In many cases, software for browsing the web ( browser) is allowed by default to store cookies in the terminal equipment of the user. Service Users may at any time make changes settings for cookies. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the settings of your web browser or inform on them every time you enter in the device ‚s Service. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software settings (web browser) .

The operator of the Website indicates that restricting the use of cookies may affect some of the functionality available on the Website .

Cookies published in the equipment of the Service User and may be used also by cooperating with the operator of the Service advertisers and partners.

For more information on cookies available in the ” Help ” menu in your web browser.

How to disable cookies

If you think that the presence of cookies violates your privacy , you can always turn them off , or for a specific service or in general for all pages from your browser .

Mozilla Firefox

In the „Tools” menu , select „Options” and their „Privacy” tab . Browser settings give you the opportunity to indicate that you do not want cookies to be saved at all , or delete / block individual cookies individual sites .

Microsoft Internet Explorer

In the „Tools” menu , select „Internet Options” and their „Privacy” tab . Special slider you can adjust the overall level of privacy or click ” Sites ” manage the settings of individual websites .
Google Chrome

The menu in the upper right corner of the browser , select „Tools ” and then ” Clear browsing data … ” which will delete all cookies stored in your browser. In addition to the possibility of removing cookies , there is a link to ” more information „, which leads to a detailed description of the functions of privacy browser .
Opera Browser

Use the ” Opera ” in the upper left corner , open the menu and choose the „Settings” tab and the ” Clear browsing data … ” . In addition to the removal of already saved cookies , by the ” Manage cookies … ” set the appropriate permissions for cookies created by the individual services .
Apple Safari

„Safari” menu and select „Preferences” and their „Privacy” tab . You will find in it all the options for cookies.
In mobile phones , tablets and other mobile devices

Each phone supports cookies in a different way depending on the installed operating system . To delete cookies or management , we encourage you to read the privacy options in the documentation on the website of the manufacturer of the mobile device.

Share